VEDTEKTER TELENOR XTRA

1. Eierforhold


FK Gjøvik-Lyn er ansvarlig for etablering og drift av FotballFritidsOrdning, FFO.

Hovedstyret engasjerer adm. leder for FFO, som har ansvaret for at drift, målsetting og vedtekter etterfølges.
Eget arbeidsutvalg for FFO etableres, og skal bestå av styremedlem fra klubbens elite styret, adm. leder for FFO, representant fra hovedstyret, og valgte foreldrerepresentanter fra deltakergruppa.

Det skal avholdes møte minst 1 gang pr semester, ellers når det er behov. 

FFO i FK Gjøvik-Lyn kan samarbeide med premissgivere for FFO konsept, som Telenor Xtra, eller andre FFO aktører, men skal være en uavhengig ordning.

2. Formål og innhold


Alle kommuner i Norge har etablert en skolefritidsordning, som omfatter tilbud til elever fra 1-4 klasse.

Departementets målsetting med en skolefritidsordning er følgende:

”Skolefritidsordningen skal være et frivillig tilbud til barn på 1. og 4 klassetrinn, som trenger omsorg og tilsyn utenfor skoletiden, og til barn med særlige behov fra 1-7 klassetrinn.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, og leksearbeid med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser”.

FK Gjøvik-Lyn mener det er behov for å se på muligheten for etablering av tilbud som gir et annet og kanskje mer meningsfylt innhold for eleven,

og som dermed er populært også for elever utover fjerde trinn.

Media fokuserer stadig på at Norges befolkning beveger seg for lite, og fedme er et voksende samfunnsproblem, også for barn.

Til tross for dette gjøres det fortsatt lite for å motvirke dette i de fleste skoler, SFO og barnehager.

Fra et helsemessig perspektiv er det viktig for oss å utfordre passivitetshobbyene som for eksempel TV titting og spilling.

Vi har en antakelse om at en høy andel av de som ikke deltar på dagens skolefritidsordning, i stedet drar hjem til stillesittende tidsfordriv.

Gode vaner og gleden over fysisk aktivitet bør etableres så tidlig som mulig.

Vi har stor tro på at vårt eget konsept, som satser på å ivareta et gjennomgående sunt aspekt med etablering av gode aktivitetsvaner, vil stå sentralt i å motvirke vår tids uheldige helsemessige utvikling.

Med bakgrunn i den synkende oppslutningen blant barn og unge i dagens skolefritidsordning, samt forskninger som viser at befolkningen stadig blir

mindre fysisk aktive ønsker vi i FK Gjøvik-Lyn å supplere dagens tilbud med en Fotballfritidsordning.

FK Gjøvik-Lyn vil i stor grad ha fokus på den aldersgruppen som ikke benytter seg av den ordinære skolefritidsordningen, slik at vi ikke vil være en konkurrent for den ordinære skolefritidsordningen.

Vi vil satse på et nytt tilbud som vi tror kan virke spennende for de elevene som i dag velger bort SFO.

Sentralt som grunnlag for tilbudet er det helsemessige aspektet, og FK Gjøvik-Lyn vil legge stor vekt på lek og fysisk aktivitet.

2.1 Mål

Overordnede mål med etablering av fotballfritidsordningen er:

Å skape et godt pedagogisk og aktivitetsrettet tilbud hvor elevene trives, er aktive og blir værende.
Delmål er følgende:

1. Igangsette og utvikle et godt pedagogisk og idrettsfaglig tilbud for alle elever i alderen 8 til og med 12 år, men med rom for individuelle vurderinger.
2. Rekruttere 80 elever, fortrinnsvis fra skolene: Fredheim skole og Gjøvik skole.
3. FFO må rekruttere så mange deltakere at driften ikke belaster budsjettet for øvrig virksomhet i FK Gjøvik-Lyn.. 4. Etablere et varig tilbud.
5. Ha minst mulig og maksimalt 15 % frafall mellom aldersgruppene. Fylle eventuelt gap gjennom nyrekruttering 6. Kvalitetssikre og dokumentere driften og resultatene.
7. Sette fokus på gode holdninger og verdier.

2.2 Målgruppe

Målgruppen vil være elever fra 3. – 7.klasse, men med rom for individuelle vurderinger.

3. Foreldremedvirkning.

Det vil bli valgt en foreldrerepresentant for hver gruppe som blir en del av arbeidsutvalget for FFO.

Det skal være et møte 1 gang hvert semester, og det kan kalles inn til ekstraordinært møte hvis situasjonen krever dette.

Det velges nye medlemmer hvert nye skoleår.

Det skal avholdes et foreldremøte hver høst. Andre kontaktmøter mellom foreldre og FFO kan avtales separat om det skulle være behov for dette.

4. Opptaksrutiner ved FFO

Søknadsskjema og vedtekter ligger på www.fkgjovik-lyn.no

  • FFO har en kapasitet på 80 barn.
  • FFO plassen er gyldig til den blir sagt opp. Det er en -1- måneds gjensidig oppsigelse fra den første i hver måned.

4.1 Opptakskriterier

  • Barn fra 3.-7.klasse, primært fra skolene Fredheim og Gjøvik
  • Barn som ønsker hel plass vil prioriteres.

5. Klage

Klage i forbindelse med FFO tas opp med FFO-leder.

Går klagen på FFO-lederen, tas klagen opp med leder av elite styret, eller hovedstyrets representant i utvalget.

6. Permisjoner Søknad om permisjon fra FFO plassen sendes til FFO-lederen, eller fungerende administrator.

Innen den 1. i hver måned og minst en måned før permisjonen skal gjelde.

Administrator avgjør om søknad om permisjon fra FFO plassen er gyldig.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker. Klagen sendes leder av elite styret og behandles av FFO-utvalget.

Permisjon kan innvilges når:

  • Foreldre / foresatte har omsorgspermisjon.
  • Ved alvorlig sykdom i familien.
  • Familien er i en krisesituasjon. 
  • Ved uventet arbeidsledighet i familien.
  • Andre spesielle grunner.
  • Alvorlige skader på barnet som gjør at det ikke kan delta på fotballen.

7. Oppsigelse

Det vil være 1 måneds oppsigelsestid, fra den 1. i hver måned.

Hvis du melder deg ut den 8. Mars så må du betale til og med mai samme år.

8 Pris

Pris for FFO kan justeres maks 1 gang pr semester.

Prisendring må varsles skriftlig med min 2 mnd. varsel.

Pris fastsettes av hovedstyret i FK Gjøvik-Lyn, etter samråd med arbeidsutvalget.

Det gis 10 % søskenmoderasjon.

For priser, se www.fkgjovik-lyn.no

8.1 Betaling

Plassen på FFO koster 10 ganger månedsavgift i året. ½ juni og august, samt ingen betaling i juli. 

Faktura sendes ut forskuddsvis den 1.hver eneste måned og betalingsfrist vil være den 20. hver måned.


8.2 Manglende innbetaling

Ved manglende innbetaling av deltakeravgift i mer enn 2 måneder, vil plassen kunne bli sagt opp med øyeblikkelig virkning med mindre restansen gjøres opp i sin

helhet eller at det inngås en betalingsavtale med FK Gjøvik-Lyn FFO.

9. Åpningstider og ferie.

Daglig åpningstid er fra klokken 13.30 – 16.15.

FFO er stengt i påska, jula og offentlige høytids og helligdager, samt at FFO følger skoleruten og vil være stengt når skolene har ferie.

Ved planleggingsdager vil det være vanlig FFO-drift.


9.1 Barn som hentes etter stengetid.

I tilfeller der barn hentes etter stengetid som er 16.15 vil foresatte bli belastet med 100 kroner første kvarter, 250 kroner 2. Kvarter, og 250 kroner videre til klokken 17.00.

10. Bemanning

FFO skal ha en FFO-leder med relevant utdanning.

Instruktørene vil ha en pedagogisk og eller sportslig kompetanse.

Normen for bemanningen er 15 barn pr. instruktør

11. Innhold


Deltakerne hentes av etter skoleslutt på hhv Fredheim og Gjøvik skole, og følges til stadion av instruktørene.

Ved ankomst er det klargjort for et måltid mat, drikke og frukt.

Deretter gjennomføres det en aktivitetsøkt på 1 - 1/2 t. Dagen avsluttes med inneaktivitet / leksehjelp.

12. Utstyr


Deltagerne vil få en utstyrspakke fra arrangøren.

Hver deltager er likevel ansvarlig for å ha riktig tøy i forhold til vær og aktivitet.


12.1 Spesialutstyr


Deltagerne er ansvarlig for å ha fotballsko, innesko og leggbeskyttere i forbindelse med treningsøktene.

Det vil ikke bli lagt opp til aktiviteter som krever anna spesialutstyr som f.eks. ski o.l. uten at det er alternative aktiviteter som ikke krever dette.


12.2 Oppbevaring av utstyr


Det er mulig å oppbevare en bag med ekstra skift på stadion. Hver enkelt deltager er selv ansvarlig for sitt utstyr.
Det vil være muligheter for skift i garderober som låses når det er aktivitet.

13. Leke og oppholdsarealer

Arealene som brukes for FFO er Gjøvik stadion, klubbhuset og omegn.

14. Stenging av FFO

Stenging av FFO som følge av uforutsette forhold avgjøres av daglig leder.

Driftsstans grunnet uforutsette forhold av varighet på inntil 3 dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.


14.1 Ved liten påmelding

til fotballfritidsordningen vil ikke tiltaket bli gjennomført, påmeldte skal ha beskjed senest 01.07 hvert år. Det kreves et minimum på 12 deltagere pr. årskull

15. Taushetsplikt

Alle som forvalter FFO-saker, er pålagt å følge regler for taushetsplikt som i opplæringsloven paragraf 15 pkt. 3 og 4.

16. Meldeplikt

Personalet ved FFO har meldeplikt til barnevernet dersom de har mistanke om at barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

17. Politiattest

Alle som deltar i arbeid ved FFO skal årlig fremlegge gyldig politiattest for arbeid med barn, til adm.leder av FFO

18. Forsikring


Alle som er deltagere ved FK Gjøvik-Lyn FFO er forsikret under NFF. Vilkår finnes på fotball.no

19. Unntak fra vedtektene

Ved særskilte grunner kan det gjøres avvik fra vedtektene, dette avgjøres Av arbeidsutvalget for FFO.


20. Publisering av bilder


Fullmakt skal gis fra foresatte om det tillates at FFO tar bilder / video for publisering.

Kalender

November
MTOTFLS
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket