Referat fra informasjonsmøtet!

Til dere alle. her følger referatet fra gårsdagens godt besøkte og positive informasjonsmøte - styret takker for godt oppmøte og kontstruktive innspill!

2017-08-25
Arve Hansen

Referat fra åpent informasjonsmøte i FK Gjøvik-Lyn 24. august

Styret i FK Gjøvik-Lyn inviterte til åpent informasjonsmøte på Gjøvik stadion torsdag 24. august. Gledelig mange tok turen til kafeen denne ettermiddagen, og styret opplevde stor interesse og deltakelse fra de frammøtte knyttet til temaene som det ble informert om og diskutert rundt, og styret vil samtidig takke alle som bidrar positivt og aktivt for å skape et godt tilbud.

Fra styret møtte Dag Jørgensen, Harald Christian Strand Nilsen, Bjørn Gustavsen og Tonje Sagstuen.

På sakslista sto følgende saker:

Ny struktur

Dag fortalte innledningsvis litt om hvordan styret har jobbet siden årsmøtet sist vinter. Målet da det nye styret tiltrådde var å styre etter en litt annen struktur enn tidligere. Daglig leders rolle skulle bli tydeligere som en drifter av tre viktige komiteer for å sikre daglig administrasjon, arrangement og marked og daglig sportslig oppfølging. Dessverre har styret ikke lykkes med denne strukturen foreløpig av flere grunner.

Styreleder la ikke skjul på at det har vært et krevende halvår og at klubben har vært veldig avhengig av flere nøkkelpersoner som har stilt opp for å opprettholde driften. Særlig Arve Hansen ble takket spesielt.

Økt satsing på ungdom og junior

Styret har den siste tiden hatt konstruktive samtaler med flere viktige nøkkelpersoner for å stake ut en mer langsiktig og bærekraftig satsing på ungdom- og juniorfotball. Det er en klar ambisjon for å tilrettelegge for at klubben har et godt og spennende tilbud til ivrige og ambisiøse spillere både på jente- og guttesiden fra ungdomsfotball og oppover. Det innebærer å både gi et sportslig godt tilbud til de spillerne som allerede er  i klubben, og samtidig bli en attraktiv klubb for regionale spillere som ønsker å satse.

Tom Henning Hovi redegjorde for hvordan det er tenkt organisert på nivå 1 på gutt/junior. Det er en erkjennelse at juniorsatsingen i år har lidd under at det har vært for få spillere på treningene og at den gjengen har falt litt mellom to stoler. For å løse dette, velger klubben neste år å lage en slagkraftig treningsgruppe på tvers av gutt og junior. Slik det ser ut i dag blir det en ivrig og sportslig sterk gruppe på 35-40 spillere i årskullene 1999, 2000, 2001 0g 2002. Tom Henning Hovi og Jon Fredrik Hasli har allerede sagt ja til å bli viktige ressurser i denne gruppa. Det skal i tillegg hentes inn to trenere til, og klubben håper ressurser som i fjor bidro på den fysiske siden er motivert for bli med videre. Hovi vektla viktigheten av godt samarbeid på tvers og også opp mot senior. Det er en klar målsetting å spille interkrets med G16 neste år for å få topp motstand i samme årgang for 2002-kullet.

På jentesiden i klubben er en slik løsning med satsing på tvers av årskull allerede innført, og det har skapt et godt treningsmiljø som det bygges videre på. Klubben har en klar ambisjon om å ha seniorfotball også på damesiden så raskt som det er gjennomførbart.

Tilsvarende diskusjoner pågår også i årgangene 2003/2004 på guttesiden.

Det klare budskapet fra styret er at vi skal tørre å si at vi satser!

FK Gjøvik-Lyn er en breddeklubb som også skal ha et tilbud til spillere som enten ikke ønsker å trene så mye eller som ikke holder sportslig høyt nok nivå til å være en del av det øverste nivået. Styret la ikke skjul på at det på noen lag ikke har vært tilfredsstillende løsninger i år. Det er en erkjennelse at det er vanskelig å finne trenere og ressurspersoner her. Det jobbes for å ha et tilbud  som er både forpliktende for spillerne og også på et nivå som er gjennomførbart.

Status A-laget

Trener for senior, Ole Johannes Engelien, fortalte om hvordan A-laget har jobbet siden han og Erik Sagenes tok over ansvaret i mai i år. Engelien opplever i dag å ha en godt sammenspleiset spillergruppe som trener bra og mye og som vil prestere for klubben. Han la ikke skjul på at resultatene og prestasjonene svinger for mye, men framhevet at ambisjonen om å berge plassen er klokkeklar og motiverende å jobbe mot. Engelien oppfordret til å støtte opp om A-laget og heiet fram både synspunkter og engasjement.

Ny fadderordning

I FK Gjøvik-Lyn er det mellom 70 og 80 lag i barne- og ungdomsfotballen. Hver dag kryr det av ivrige spillere, trenere, lagledere, foreldre og besteforeldre på Gjøvik stadion. Styret ønsker å skape større samhold i klubben og mener også at våre senior, junior og eldste gutte- og jentespillere er fine rollemodeller og forbilder for de yngre. Styret innfører derfor i høst en ny fadderordning der alle lag får tildelt en fadder. Fadderen skal stille på to treninger, minimum en kamp og også følge opp litt ellers. For flere av disse fadderne er denne oppgaven helt ny, så styret håper at de blir godt tatt imot og at dette vil bli en positiv opplevelse både for laget og for fadderen. Kanskje bidrar dette til at interessen for A-laget også øker.

Styret har tatt utgangspunkt i adresselister og kontaktpersoner på FIKS. Skulle det være lag som ikke blir kontaktet av en fadder i løpet av de neste ukene, kan det være feil i listene. Da må dere ta kontakt med klubben.

Økonomi

Styreleder la ikke skjul på at den økonomiske situasjonen i klubben er svært krevende og bekymringsfull. Budsjettet for 2017 ble lagt på totalt 6.665.000 kroner i inntekter. Per dags dato har klubben et negativt avvik i forhold til prognose for året på 710.000 kroner hva angår inntekter. Det er flere grunner til det. Videre har viktig arbeide for inntektsbringende tiltak gjennom jobbing mot sponsorer, annonsesalg til magasiner, rekruttering til fotballskole og til FFO uteblitt. Klubben har også ryddet opp i uoppgjorte kostander fra 2015/2016 og bot fra NFF. Bytte av trener midt i sesongen har også gitt noe midlertidig økte kostnader. Klubben har også hatt økte kostnader til daglig drift gitt sykmeldt daglig leder. Gledelig er det at dagens kostnader er under kontroll og at forbruket er 40.000 mindre enn estimert. Samlet sett gir dette likevel en svært anstrengt likviditetssituasjon som må håndteres for at klubben skal klare å opprettholde sine forpliktelser. Framskrivninger tilsier at underskuddet for 2017 vil være på mellom 500.000 og 600.000 kroner. Styret arbeider aktivt for å både håndtere og bedre denne situasjonen.

På inntektssiden jobber styret nå med flere tiltak og løsninger. Det er behov for å bygge en bredere sponsorportefølje. Det er ingen tvil om at dagens sponsorer og støttespillere må følges opp tettere og bedre for å både føle seg som en del av laget og også få mer verdi tilbake. Klubben er i ferd med å fornye sin sponsorstrategi og har satt ned et nytt utvalg. Det består av Steffen Hellum, Morten Struksnes, Frode Iversen, Marianne Aashaug og Terje Sagenes. Videre er det et mål å etablere et sponsorlaug for de største sponsorene. Klubben ønsker å løfte disse gjennom å skape en attraktiv møteplass for næringslivsledere i regionen. Styret ønsker å selge verdien av FK Gjøvik-Lyn som en breddeklubb som tar betydelig samfunnsansvar i lokalmiljøet. 1000 medlemmer i bykjernen må forsterkes og underbygges gjennom posisjonen som «Klubben midt i byen».

Styret er i dialog med sentrale aktører for å få opp et eget Gjøvik-Lyn-brød. Dette kan bli en betydelig inntektskilde på sikt. Det skal satses mer på klubbavis og målet er at utgaven til jul skal løftes skikkelig. 

Styret jobber også med et omdømmeprosjekt på sikt for å bygge opp om klubben og posisjonen den har i byen.

Ny bane

Den nye kunstgressbanen tar nå virkelig form. Den skulle egentlig stå klar i uke 36, men det er litt tvilsomt om det holder. Styret gleder seg veldig over muligheten den skaper og ser fram til økt aktivitet og bedre muligheter for alle lag. Målet og ønsket er å skape en myldredag, men det er litt avhengig av når den står klar til bruk.

Arve Hansen har i stor grad håndtert det daglige arbeidet på stadion de siste månedene. Styret takker han for en fantastisk innsats.

Arve fortalte litt om daglige gjøremål, alt fra fotballskole, oppstart FFO og tilrettelegging for trening og kamper. I kjent stil berømmet han alle som bidrar for å få hjulene til å gå rundt.

 

Tusen takk for et godt oppmøte og konstruktive innspill og spørsmål.

 

Styret

L1130310.JPG

 

Hvem skal stenge Stadion?